میخوام ببینم اون کسی که اولین بار گفته بهار فصل خل خلی و مشنگیه،هیچ تبصره ای چیزی واسه نواحی جغرافیایی که پاییزاشونم بهاریه نذاشته؟یعنی الآن تکلیف من چیه؟گول بمالم سر خودمو یا بچسبم همین پاییزو؟