از ماهیان کوچک این جویبار

هرگز نهنگ زاده نخواهد شد

من خردی عظیم خود را می دانم

و می پذیرم

اما

وقتی پنجه ی فتادن ریگی

خواب هزارساله ی مردابی را می آشوبد؛

این مشت خشم

                                    بر جدار دلم؛

بیهوده نیست که می کوبد

                                                       «اسماعیل خویی»