آهنگ جدید،بمب و فوق العاده شاخ از فشی و آیدین تنش.

سوال:در عبارت بالا "فشی"مخفف چه اسمی است؟

راهنمایی:بر طبق یک قاعده‌ی کلی ِنانوشته اسامی چون ابراهیم و اسماعیل به ابی و اسی تبدیل می شوند.

پاسخ های احتمالی خود را به نزدیک ترین صندوق پستی بیندازید.اگه قسمت باشه به مقصد می رسه.