"به نظرمن اشک نریختن هم باید عملی جسمانی باشد،زیرا اگر از جاری شدن اشکهایمان جلوگیری کنیم غم و اندوه چون جسمی سنگین در درونمان ته نشین خواهد شد،طوری که افکارمان را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد."

زندگی کوتاه است-یاستین گوردر