هرگز از مرگ نهراسیده ام

اگرچه دستانش ؛ از ابتذال ؛ شکننده تر بود.

هراس من ـ باری ـ همه از مردن در سرزمینی است

که مزد گورکن

از آزادی آدمی

بیشتر باشد

جستن

یافتن

و آنگاه

به اختیار برگزیدن

و ازخویشتن خویش

بارویی پی افکندن ـ

اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد؛

حاشا که هرگز از مرگ نهراسیده باشم.

                                                               «الف.بامداد»