کولی نشدم

دوره گرد هم

تنها ام اما

به اندازه ی تمام کولی های دوره گرد. . .