۱ـ عطسه که میکنه سقف ۳ متر و۳۳ سانتی متر بره بالا و دوباره برگرده سر جاش.

۲ـصدا کلفت باشه طوری که وقتی حرف میزنه امعائ و احشائ مخاطب در ناحیه ی قفسه ی سینه؛شکم و لگن بندری بزند

۳ـسبیل کلفت باشد.سبیل هایش را هرگز نتراشیده باشد حتی مرتب هم نکرده باشد.مرد است و سبیلش!

۴ـ غیرت اندازه ی ـ بلا نسبت شما! ـخر:یعنی غیرت خرکی داشته باشد.مرد غریبه از تو کوچه رد شد؛بزند لت و پارش کند.دلیلی ندارد.چه معنی دارد مرد غریبه ازکوچه ای که خانواده توش زندگی میکنند؛رد شود.والاااا

۵ـ م ـ ح ـ ب ـ ت: . . . .بهتره بریم بعدی!

۶ـوقتی اعصابش خرد است: زن و بچه را بگیرد زیر باد کتک و کمربند و بزند تا جایی که احساس کند کمی آرام شده است!(عجالتآ شما فاتحه ی آنها را بخوانید تا ما برویم دنبال نعش کش)

۷ـوقتی میخوابه:خر و پف کنه؛حرف بزنه؛جیغ بزنه؛داد بزنه؛کتک بزنه و .. .همزمان همه باید بخوابن.؛نبینم کسی بیدار بمونه هااااا

۸ـدرشت هیکل باشد؛ قد:۸۹/۱ متر  ـ وزن:۷۵۰/۱۲۳ کیلو ـ عرض سینه:۵/۳ متر ـ دور بازو: ۵۲/۲ متر و ... کلآ یه چیزی تو مایه های شرک

۹ـحمام نرود:حمام مال زنهاست؛آنهم برای مردها.بروید خودتان را تمیز کنید خوشمان بیاید! مرد است و بوی عرقش و دستهای گریسی اش!والااااا

۱۰ـ پسردوست باشد:اولآ که همه ی بچه هایش پسر باشد.اگر خدای نکرده آن وسط ها یه ضعیفه ای چیزی بدنیا آمد؛انگار کن بدنیا نیامد.خلاص!

۱۱ـتحصیلاتش در حد خواندن باشد و نه نوشتن؛دلیل دارد:درس خوانده و نخوانده اش سر و ته یک کرباس اند!والاااااا

۱۲ـدستور بدهد:از پدربزرگ خودش گرفته تا بچه ی ۵/۳ ماهه ی همساده تحت امر اویند.به زمین و زمان دستور میدهیم.میتونیم.باید اطاعت کنید.اگر مردی اطاعت نکن تا بیام. .بووووووووووووووووووووووووووووووق

پ.ن۱:دیدیم همه ی اهالی کوچه ی لاگ زنبوری دپ زده اند و مینالند گفتیم بیاییم یه چیزی بنویسیم  بلی کم نایژک هایتان حال بیاید.شده ایم تلخک اینجا! 

پ.ن۲:بر اعصاب خودتان مسلط باشید!بزودی چنین مطلبی راجع به جماعت نسوان مینویسیم.خوب شد؟

پ.ن۳:هر کس ویژگی های بالا را درخود دید خبرمان کند آخر هفته ای شب ۵ شنبه ای با خانواده خدمت برسیم واسه امر خیر!