و تو چه میدانی از آدمی که در شهرخود،در خانه ی خود،در اتاق خود غریب است....