موطن آدمی را بر هیچ نقشه ای نشانی نیست،موطن آدمی تنها در قلب کسانی‌ست که دوستش دارند...