یه روزی میاد اینقدر اینترنت پیشرفت می کنه که گوگل هم عاقل میشه.میتونی بشینی باهاش درد دل کنی.بنالی از اینور اونور بعد دستشو از تو مونیتور دربیاره نازت کنه.بگه بابا بیخیال دنیا دو روزه همه چی درست میشه بعد تو دستشو پس میزنی میگی برو گمشو الاغ.چی چیو درست میشه.همین خود تو یه جی میل فزرتی باز نمی کنی!