کلی خلوقیت بخرج دادم قالب درست کردم.منتها بدلیل خریت پرشین بلاگ امکان بارگذاریش نیست.منو چه به قالب اینجوری آخه.خودتون فکر نکردید؟ من و این قالبا؟! (واو مباینت بود) آدم یاد این گلایل سفیدا میفته که میبرن سرقبر پیرمرد پیرزنا.زدم اونو پوکوندم. از در مجبوریه.تحمل کنید تا من یاد بگیرم چجوری میشه قالب سایکو سازو منتقل کرد به پرشین بلاگ.تااین لحظه خرجش یه ٧-٨ تا قالب پرشین بلاگ بوده و سی چل بار بوت شدن کامپیوتر خودم! ولی یاد میگیرم.من به خودم ایمان دارم! دونقطه تلاشگری ِ ویرانگر با لبخند خباثت آمیز در پس صحنه!