_چنانچه به این خیالید که کاروان ایران بزودی مدال کسب می کند:

عرق ملی تان هنوز نخشکیده ولی می خشکد انشا الله به همین زودیا.

_چنانچه معتقدید ایران اصلن مدال کسب نمی کند:

تبریک می گوییم! آدم واقع بینی هستید.

_چنانچه آرزو دارید ایران مدال کسب نکند:

چپی هستید.

_چنانچه آرزو دارید ایران مدال کسب کند:

زیادی ساده دل و زودباور هستید.