هیچ وقت

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد

امشب دلی کشیدم

شبیه نیمه سیبی

که بخاطر لرزش دستانم

در زیر آواری از رنگ ها

ناپدید ماند

 

                                                                 حسین پناهی