این روزها دیگر برایم قطعی شده است که آسمان همه جا یک رنگ نیست.باور نمی کنم این آبی کمرنگ صاف ِ لوس تا آن دورها کش بیاید.