در سن ِخر  ِخان‌گی هنوز نمیدونم لباس مجلسی رو چطوری باید پوشید.بخصوص در این چندوقته ی اخیر که بخاطر عروسی پسر عمه ی ملعون، دره به دره دنبال لباس میگردم و از صبح تا شب چهل تا لباس پرو می کنم،این ناتوانی بیشتر به چشم میاد.از چهل تا لباس، ٣٩ و نیم تاش رو از یه جایی جر میدم.به تازگی دریافتم که بهتره لباس ها رو از پایین بپوشم.یعنی از پا برم تو لباس.چندین تجربه ی ملاقات و احوالپرسی با عزرائیل در اثر پوشیدن لباس از بالا، این رو یادم داد.البته پرو لباس از پایین مشکلات خاص خودشو داره.از جمله همان جرخوردن ها.البته همراهان معتقدند یه بخشی از سوانح مربوط به شعورچهارپایی من است.دیشب هم با یک فروشنده ای دعوام شد.تازه نصف لباس ها رو با یه ژانگولربازی خاص تحویل فروشنده میدم که متوجه غیبت دکمه یا شکاف لباس نشه.نمیاد این عروسی بگذره تموم شه لعنتی!