یه روز به آخر عمرم مونده باشه تمام این مغازه دارهایی که از رو ظاهر آدما بهشون احترام میذارن رو جمع می کنم میریزم تو کوره آدم پزی.