آسمان شب فقط یکجور کاغذ کاربن است،

آبی کبود،با دوره های پر از سوراخ ستاره ها

که نور از میان شان روزن به روزن رسوخ می کند_

یک نور سپید استخوانی،مثل مرگ،در پس همه چیز.

                                                                                            سیلویا پلات