بی گمان آشنایی آدم های غریبه و دلبستگی شان به هم _اگر از بالا به قضیه نگاه کنی_به حد کافی مسئله ی شگفت انگیزی است.چه برسد که این آشنایی از راه دور باشد و دلبستگی در اندازه ای که اولین رویارویی فیزیکی نه یک نگاه ساده و یک دست دادن معمولی که تماس لب و آغوش باشد. از این تجربه ها اما٬ قسمت هرکس نمی شود.پس از سر حسادت دیوانگی می خوانندش.