صبح که بدمد،عمر ماندن من هم سر می آید،من رفته ام.از من سایه ام میماند و خرده نانی از قوت دیشبم؛

بریزید برای پرستوهای مهاجر.خرج سفرشان...