حدیث من وتو، حدیت آینه و آفتاب ست.نه آینه تاب گرمای آفتاب دارد نه آفتاب تاب گرمای خود.می سوزیم یک روز هر دو.