هلند جان!هلند عزیز! دیدی چه گندی زدی؟ دیدی نمی‌توانستی؟ هی گفتی به من اعتماد کن،سرِمن سرمایه گذاری کن!هی گفتم اگه نتوانستی چه؟هی گفتی می‌توانم! دیدی حالا؟! ٢۵ هزار تومان ناقابل ما را بردی زیر.هلند جان دستم هم بهت نمی‌رسد.نه به تو نه به آن فم‌پرسی گوگولی‌ات نه به آن فان باستن شومپولی‌ات.ولی اگر می‌رسیدهلند جان،میدانی چه بلایی سرت می‌آوردم هلندجان؟هلندجان حالا که نمی‌رسد بهتر است خونم را بیخودی برایش کثیف نکنم.ولی اگر می‌رسید هنلد جان....

آلکس و لوکا!شما دوتا!زود بروید پاسپورت هلندتان را پس بدهید به فکر پاسپورت روسی باشید.زود!با من بحث نکن آلکس!زود باش اعصاب ندارم!