جناب استاد عزیز،مدیرگروه محترم ایمونولوژی؛

لطف کنید آدرس قبر پدر مرحومتان را به من بدهید،کار واجبِ فوری دارم.