/همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم؛اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم/

پ.ن:جمله ی بالا از کتاب خاطرات یک مغ اثر پائولو کوئلیو است.نمیدانم چرا از خواندن واضحات لذت میبریم.چیزهایی که همه مان میدانیمشان اما وقتی یکی برایمان میگویدشان زبان به تمجید او میگشاییم/

 پ.ن:سعی میکنم بهترین راه را بروم اما لازمه از پوسته ی قبلی ام خارج بشم.میشه گفت در حال پوست اندازی هستم!