گوگل ریدری که ۵ روز باز نشود و صاحبش را در خماری نگه دارد،لیاقتش همان است که ریدر صدایش کنند!