من اگر

هیچ ندارم در بساطم،

        _حتی

              با تو

                  آهی هم نیست برای کشیدن_

اما؛

کمی سرگشتگی دارم

با ریسمان ِبودنم که از میانشان گذرانده ام

تو بخواهی،

گره میزنم دور ِِ‌گردنت...