***

اینهمه قصه ی فردوس و  تمنای بهشت

گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست

***