=) "هیچ چیز واسه من مهمتر از درسم نیست.هیچ چیز! میفهمی؟"

(=) آخ! آخ! آخ!...اووووووخ!..غلط کردم فرشته ی مهربون!... آیییییییییییی! فرشته ی مهربون سر ِجدت رحم کن من دماغمو تازه عمل کردم!....فرشته ی مهربوووووووووووون....

 

پ.ن:کتاب خوب بالای ١٠٠٠صفحه،فیلم خوب،بازی کامپیوتری خوب،پایه برای انواع بازی ها اعم از منچ،مارپله،دوز،لوتو،راز جنگل،ورق و ... مخصوص فرجه ی ١۵ روزه خرِِِِِِِِِِِِِِِِِِیداریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم!