داستان ما در فصل امتحانات،حکایت کشاورزی ست که علف هرز کاشته است میخواهد گل ارکیده درو کند.نشدنی نیست اما قرار نیست ارکیده هایش هم خوشبو باشند،هوم.قبول دارید که؟

یا یه ورجن بهترش میشه حکایت کشاورزی که اول سال دون پاچیده رو زمین اما دیگه سروقتش نیومده تا وقت درو.حالا نه زمینش غنیه نه بارون میزنه اون طرفا نه شیکم ِ زن و بچش کتاب وکتابخونی و فیلم و مجله و روشنفکری و...سرش میشه.نون میخوان.نوووون!میفهمی؟مجبورن!

 

------------------------------------------------------------

نون استعاره از نمره است.