من و تیر چراغ برق

دردمان یکی است

شب که می شود

سرمان تاریک

دلمان پرنور

 

صبح که می شود

سرمان سنگین

دلمان خاموش

 

   «کیکاووس یاکیده»