و تو چقدر خوشحال می شوی که کسی پیدا می شود که از تو خزعبل تر می نویسد!