موش گفت:«آخ!دنیا هر روز تنگ تر و تنگ تر میشود.اول چنان گشاد بود که وحشت می کردم.به راه خود ادامه دادم،خوشحال از اینکه سرانجام در دوردست ها،در سمت راست و چپ،دیواری به چشمم آمد.اما این دیوارهای دراز چنان به سرعت سر به هم می آوردند که چیزی نمانده به آخرین اتاق برسم و آن جا،آن گوشه،تله ای هست که رو به سوی آن در حرکت ام.»

گربه گفت:«فقط باید مسیر خود راعوض کنی»و او را بلعید!

 

                                                                           «فرانتس کافکا» 

 

نتیجه اخلاقی:

1_اگر دیدید چیزی گشاده،نگران نباشید! یکروز تنگ میشه.

2_ اگر کسی بهتون گفت:«مسیرتو عوض کن!» گوش ندید ولو پلیس در طرح ترافیک!

3_ موش ها هم حس ششم دارن.