اگر دیروز

    خورشید غروب کرد

 امروز طلوع میکند

             سرود تاریکی

                      در چشمانت فریاد می زند

                                                                  اما  تو. . .

                                                                            نترس!

                                                                                      نخواب!

                         چشمانت را بیدار میکنم

                                      جاده هایت سرخ خواهد شد

                 حرفی نیست!

                                        و یا آبی خواهد شد

                                                    دیگر نمیدانم

                                                                  اما میدانم

                                                                              خورشید هرگز برای همیشه

                                                                                                       غروب نمی کند. . .

پ.ن:امروز کلاس ریشه داشتیم.جایتان خالی یک پاچه ای از این استاد محترم ریشه گرفتیم که نصفش هنوز توی دستمان است!هر چه سعی کردیم با گرفتن پاچه ی امیر و سایر دوستان خودمان را آرام کنیم؛ دیدیم نه! پاچه ی استاد ریشه چیز دیگه ایست(واقعا هم بود!)اگر تکبیرها و صلوات های بچه ها نبود معلوم نبود کار به کجا می کشید!هر دو آمپر چسبانده بودیم و  . . .  بهرحال جایتان خالی بود!