عطش خشک تو بر ریگ بیابان ماسید

کوزه ای دادمت ای تشنه؛ مگر یادت نیست؟ 

 

من به خط و خبری از تو قناعت کردم

قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست!

 

پ.ن:گاهی آدم ها در یک شب چیزهایی تجربه می کنند که اگر سال ها در کتابها مطالعه کنند نمی آموزند.