اهداف و برنامه های ما یکسان نیست،

اشتیاق و درک ما نسبت به هم

اتفاقی نادر و زیباست!

 

                                                                     «پل مارتین لستر»