همان آرزوی ِ ژرفی هستید که شما را به پیش می راند؛
آرزویتان هر گونه که باشد اراده تان همان گونه است؛
اراده تان هر گونه که باشد کردارتان همان گونه است؛
کردارتان هر گونه که باشد تقدیرتان همان گونه است .
                                                         بریهادارانیاکا اوپانیشاد
                                                          گفتار چهارم آیات ِ 4 و 5