هزار ماه ِ فریب رویید
                                                   آن شب
                                   که راه ِ رسیدن به تو ِ خیره به ماه
                                               ماه دیدن بود
                                                             
 
                                                            
                                              
                                                                         کیکاووس یاکیده

پ.ن:حدیث این روزهای پرشین بلاگ شده است حکایت همان عروسی که آمدند ابرویش را درست کنند زدند چشمش را هم کور کردند!