بیراهه رفته بودم 

آن شب

دستم را گرفته بود و می کشید

زین بعد همه عمرم را

 بیراهه خواهم رفت . ..

                                                         

                                                                        «حسین پناهی»